خدمات کارن

 

بتن استادیوم شهر قدس

اجرای بتن محوطه باشمشه ویبره غلطکی


اجرای سطوح شیبدار با شمشه برقی

اجرای بتن سطوح شیبدار با شمشه ویبره غلطکی


   اجرای ماله پروانه ای

اجرای بتن لیسه ای باماله پروانه ای


    کانال بتنی

اجرای کانال بتنی باشمشه  ویبره مخصوص


   بتن سخت ملاتی ساب خورده

اجرای بتن سخت


 واش بتن

اجرای واش بتن درجا


  بتن سنگ

اجرای بتن استامپی  (بتن سنگ)