دعوت به همکاری

جهت همکاری با شرکت کارن سخت بتن

مهندسین وتکنسینهای رشته عمران ومعماری وشیمی وهمچنین افرادماهر درکفسازیهای بتنی -آرماتور بندی -قالب بندی -بتن ریزی وسایر رشته های ساختمانی میتوانند  رزومه خود را به  آدرس ايميل sales@csb.co.ir  ارسال نمايند.

 افرادی که مایل به همکاری دربخش بازاریابی هستندمیتوانندباشماره 09123450922  در تماس باشند.