شمشه

بتن ریزی کف با شمشه برقی وماله پروانه ای

سرعت بالا

دقت بالا1