شرکت کارن سخت بتن دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

 

گرید11کارن

  5 راه وترابری و   5  ابنیه وساختمان  از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور میباشد.

و

دارای تجهیزات تخصصی

1

شمشه غلطکیcsb

Homepage_3

ماله پروانه ای csb

وکلیه تجهیزات مربوط به بتن میباشد.